پلان های اشتراک


اشتراک یک ماهه -- ترافیک نامحدود

 • 30000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک دوماهه-- ترافیک نامحدود

 • 55000 تومان
 • 60 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سه ماهه -- ترافیک نامحدود

 • 80000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک شش ماهه --ترافیک نامحدود

 • 155000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سالانه -- ترافیک نامحدود

 • 300000 تومان
 • 365 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک مادام العمر -ترافیک نامحدود یکبارخرید (30درصدتخفیف تا 48ساعت )

 • 900000 تومان
 • 4000 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود