لیست پلان های اشتراک


اشتراک یک ماهه -- ترافیک نامحدود پلان پایه

 • 25000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک دوماهه-- ترافیک نامحدود پلان برنزی

 • 45000 تومان
 • 60 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سه ماهه -- ترافیک نامحدو پلان تجاری

 • 65000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک شش ماهه --ترافیک نامحدود پلان اقتصادی

 • 110000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

اشتراک سالانه -- ترافیک نامحدود پلان طلایی

 • 190000 تومان
 • 365 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود